DashBoard

จำนวนผู้ป่วยนอกเก่า
3,846,836
จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่
319,085
จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษา
196,981
ระยะเวลาบริการเฉลี่ย
181

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาบริภาพผู้ป่วยจิตเวชภาพรวม (ระยะเวลาบริการ & ระยะเวลารอคอย) ผู้ป่วยนอกเก่า

เปรียบเทียบปีงบประมาณ

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาบริภาพผู้ป่วยจิตเวชภาพรวม (ระยะเวลาบริการ & ระยะเวลารอคอย) ผู้ป่วยนอกใหม่

เปรียบเทียบปีงบประมาณ

แนวโน้มค่าเฉลี่ยของระยะเวลาบริการผู้ป่วยจิตเวชภาพรวม

ผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชทั่วไป 14 หน่วยงาน

ในหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาบริการ ผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชทั่วไป 14 หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยขอระยะเวลาบริการผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 หน่วยงาน

แนวโน้มค่าเฉลี่ยของระยะเวลาบริการผู้ป่วยจิตเวช

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลารอคอยผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชทั่วไป 14 หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยขอระยะเวลารอคอยผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 หน่วยงาน

แนวโน้มค่าเฉลี่ยของระยะเวลารอคอยผู้ป่วยจิตเวช

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาสร้างคุณค่าผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชทั่วไป 14 หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาสร้างคุณค่าผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 หน่วยงาน

ร้อยละระยะเวลาสร้างคุณค่าผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชทั่วไป 14 หน่วยงาน

ร้อยละระยะเวลาสร้างคุณค่าผู้ป่วยจิตเวช

ในหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 หน่วยงาน